Trang 1 của 3

Chất lượng tính năng

1. Số lượng nghiệp vụ đáp ứng? *

2. Chất lượng nghiệp vụ đáp ứng? *

3. Tính chính xác của số liệu báo cáo? *

4. Tính logic của số liệu báo cáo? *

5. Chức năng phân quyền? *

6. Giao diện nhập liệu? *

7. Mẫu biểu in ký? *

8. Hiệu năng sử dụng (thao tác xử lý)? *

9. Liên kết nghiệp vụ của các phòng ban? *